Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Công ty NEWTATCO công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017 như sau:

1. Chiến lược Phát triển - Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư Phát triển 2016 - 2020 

2. Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư Phát triển năm 2017

3. Đánh giá tình hình Kinh doanh và Đầu tư Phát triển 2014 - 2016

4. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

5. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017

6. Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017