Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Công ty NEWTATCO công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016 gồm các nội dung sau:

1. Ủy quyền công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

2. Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư Phát triển 2016 - 2020 

3. Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư Phát triển năm 2016

4. Đánh giá tình hình Kinh doanh và Đầu tư Phát triển 2013 - 2015

5. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

6. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016

7. Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016