1. Kể từ ngày 01/01/2016, Công ty NEWTATCO chính thức nhận sáp nhập hai công ty là doanh nghiệp do Công ty NEWTATCO nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm:

a) Công ty TNHH một thành viên Công nghệ NEWTATCO:

Mã số doanh nghiệp: 0102615179;

b) Công ty TNHH một thành viên NEWTATCO Tây Hồ:

Mã số doanh nghiệp: 0105896908.

2. Căn cứ nhận sáp nhập:

a) Quyết định số 2306/QĐ-VHL ngày 30/12/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc chấp thuận Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch nhận sáp nhập các công ty con;

b)  Hợp đồng sáp nhập: Được đăng tải tại website www.newtatco.vn

3. Công ty NEWTATCO được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản của các công ty bị sáp nhập nêu tại Mục 1 kể từ ngày nhận sáp nhập.

 File hợp đồng sáp nhập:

- HOP DONG SAP NHAP CONG TY NEWTATCO-NEWTECH.pdf

- HOP DONG SAP NHAP CONG TY NEWTATCO-TAYHO.pdf