• Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cao với dự án truyền thanh không dây

    Truyền thanh cơ sở là một kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, địa phương trực tiếp đến với đông đảo người dân....

  • Trung tâm Cơ điện BMS - Chi nhánh Công ty NEWTATCO

    Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch - NEWTATCO, ban hành kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-VHL ngày 30/12/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CNVN, ngày 18/5/2016 Hội đồng thành viên Công ty NEWTATCO đã công bố Nghị quyết thành lập Trung tâm Cơ điện BMS, là chi nhánh của công ty NEWTATCO....

  • VTV khởi công gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị phần điện chung

    Mua sắm và lắp đặt thiết bị hạng mục phần điện chung, Dự án Trung tâm Sản xuất Chương trình....