• Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cao với dự án truyền thanh không dây

    Truyền thanh cơ sở là một kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, địa phương trực tiếp đến với đông đảo người dân....

  • Dự án BMS của toàn nhà EVN

    Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam là dự án đặc biệt cấp Nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)......

  • Dự án nhà máy nước Yên Viên

    Dự án xây dựng hệ thống xử lý cung cấp nước sạch Nhà máy nước Yên Viên nằm trong kế hoạch phát triển và bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước sạch cho nhân dân......